1. INFORMACJA O FIRMIE 

Właścicielem sklepu i administratorem danych osobowych w sklepie online jest Sylwia Dybich prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Sylwia Dybich z siedzibą w Zadroże 3, 32-353 Trzyciąż, NIP 6372210547, Tel.:+48886990853 

 

2. ZAMÓWIENIA 

Sprzedaż produktów odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej także Użytkownikiem, Kupującym, Klientem, Składającym zamówienie, a sklepem internetowym www.path.pl zwanym dalej także Sklepem, Sprzedawcą. 

W celu złożenia zamówienia, Kupujący powinien korzystać z najnowszych wersji przeglądarek: Explorer, Mozilla FireFox, Chrome lub Opera. Powinien mieć włączoną obsługę Java Script oraz obsługę plików Cookies. 

Każdy klient Sklepu przed złożeniem zamówienia powinien zapoznać się z Regulaminem dostępnym na naszej stronie. 

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu. Do realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail). 

Opłaty za zamówienie należy dokonać w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przypadku braku uregulowania opłaty przez Kupującego, Sprzedający ma prawo anulować zamówienie. 

Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularzu na etapie składania zamówienia. W przypadku podania nieprawdziwych, nie pełnych lub błędnych danych – Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży z powodu braku niezbędnych danych do realizacji zamówienia. 

Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma automatyczną odpowiedź ze sklepu www.path.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie. W przypadku awarii systemowych sklep www.path.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. 

Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w przypadku zamówień płatnych przelewem bezpośrednio na konto bankowe po zaksięgowaniu płatności. 

Zamówienia staramy się realizować w 48 godzin po zaksięgowaniu otrzymanej od klienta kwoty, jednak maksymalny czas realizacji zamówienia (do momentu wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi 7 dni roboczych. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską (do 3 dni roboczych). 

W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, które mają być dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez www.path.pl ostatniego elementu danego zamówienia. W przypadku możliwości dostarczenia pełnej przesyłki w czasie dłuższym niż 7 dni www.path.pl skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają poda-tek VAT. Ceny w walutach przedstawiane są na podstawie ich aktualnego kursu NBP. www.path.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia klientów. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. 

www.path.pl daje sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia. 

Każdorazowo towar objęty zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia. 

Płatność za zamówiony towar można uregulować przelewem lub gotówką na rachunek bankowy lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24, PAYPAL lub kartą kredytową. 

 

3. REKLAMACJE 

Sklep jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego (rękojmia). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku zakupu towaru przez konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zd. 2. 

W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z www.path.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub pisemnie. 

Jeżeli towar ma wadę, Klient może : 

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę taką usunie; 

b) żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego. 

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna. 

Jeżeli klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby konsumenta inny sposób zaspokojenia. 

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez sprzedawcę zgłoszenia reklamacji od klienta. Towar niezgodny z umową należy odesłać na adres korespondencyjny wraz z paragonem. 

Zwrot wartości towaru zostanie dokonany na konto wskazane w formularzu zwrotu w terminie do 14 dni roboczych od dnia przyjęcia zwrotu przez obsługę sklepu.
Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. 

Reklamacji nie podlegają:
• naturalne zużywanie się produktu, w tym ścieranie się złocenia.
• produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji. 

4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24.06.2014 r. poz. 827) można zrezygnować z zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty odbioru przesyłki. Aby wymiana mogła zostać szybko przeprowadzona, należy wysłać towar zapakowany i zabezpieczony. 

Odesłany towar musi znajdować się w oryginalnym pudełku, z nienaruszoną metką wraz z dołączonym paragonem oraz formularzem zwrotu dostępnym do pobrania w zakładce regulamin. Koszty związane z wymianą pokrywa kupujący. 

Towar odesłać firmą kurierską na adres: 

Sylwia Dybich

Zadroże 3, 32-353 Trzyciąż

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia biżuterii (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) nie później niż 14 dni. 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. 

5. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlament Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wraz z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Podanie przez klienta przy składaniu zamówienia swoich danych osobowych Sprzedającemu jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku gdy klient nie poda swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, Sprzedający nie zrealizuje zamówienia klienta. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z www.path.pl.

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: www.path.pl/polityka-prywatnosci. 

6. POLSKIE CECHY I OZNACZENIE PROBIERCZE 

Aktualne cechy probiercze znajdują się na stronie: 

http://bip.oup.warszawa.gum.gov.pl/b11/dla-klienta/tabele-polskich-cech-pr/564,Polskie-cechy-i-oznaczenia- probiercze.html 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

Użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu www.path.pl 

Sylwia Dybich

Zadroże 3

32-353 Trzyciąż

NIP 6372210547

Numer rachunku bankowego 

68109016650000000146647082

Shopping Cart